DBC Mainnet Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua DeepBrainChain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

What is

DBC is the main network of DBC GPU computing power.

The vision of DeepBrain Chain is to build an infinitely scalable distributed high-performance computing network and become the most important computing infrastructure in the era of AI+ metaverse.

https://www.deepbrainchain.org/