GnosisChain Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua GnosisChain Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

What is Gnosis Chain

The Gnosis Chain is a stable payments EVM (Ethereum Virtual Machine) blockchain designed for fast and inexpensive transactions. The chain uses a unique dual-token model; xDai is a stable token used for transactions, payments, and fees, and STAKE is a governance token used to support the underlying POSDAO Proof-of-Stake consensus.

https://www.gnosischain.com/