Khala Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Phala Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

What is Phala?

Khala Network is Kusama Parachain and Phala’s Canary Network
K-PHA will be Khala’s native token, swappable with ERC20-PHA and Phala native PHA at 1:1.

Khala Network will join the Kusama slot auction when the second slot auction opens. Khala will bid for an 8-period slot, which means Khala will lease the slot for 6 x 8 = 48 weeks.

https://phala.network/