KintsugiBTC Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua KintsugiBTC Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

What is Kintsugi

Kintsugi’s kBTC brings radically open Bitcoin to Kusama to kickstart liquidity for parachains like Karura, Shiden and Moonriver.

kBTC is a 1:1 Bitcoin-backed asset on Kusama, maintained by a decentralized network of collateralized Vaults. Users must only ever trust that Bitcoin and the DeFi platform they use are secure.

https://kintsugi.interlay.io/