PlatON Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua PlatON Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What's PlatON ?

PlatON is a future-oriented next-generation computing architecture. Isomorphic multi-chain architecture, RELOAD overlay network/main chain + multi-application chain. Decentralized distributed RPC framework.

Its computing factory, the connector of multi-source data and heterogeneous network infrastructure, integrates global computing resources, data resources and algorithm resources, and promotes data transactions and computing power transactions.

The service market serves various resources and applications. Each node can publish and request services. It has built-in rich basic services and provides comprehensive computing, storage and communication capabilities.

The super clearing party provides operation-level support for the value exchange of various services and applications. Services include billing, payment, clearing and settlement, dispute handling, etc., making data assets and data exchange tokenized.

The privacy guardian uses secure multi-party computing algorithms to ensure data privacy for multi-party and collaborative computing. The zero-knowledge proof algorithm is used to ensure the privacy of transaction identity and transaction content, and the homomorphic encryption algorithm is used to create a fully encrypted network.

https://www.platon.network/