Scroll Alpha Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Scroll Alpha Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

What is Scroll Alpha?

The Alpha Testnet consists of Ethereum's Goerli Testnet and the Scroll Alpha test network. Goerli is an Ethereum test network with PoS-based consensus, while Scroll Alpha is a zero-knowledge rollup testnet deployed on top of the former. There are some pre-deployed demo applications: a bridge between Goerli and Scroll Alpha based on the Hop Exchange UI, a block explorer for Scroll Alpha using Blockscout, and a rollup explorer.

https://scroll.io/