YAS Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Yas Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

2000 MathVerse Cube NFTs, Free Mint

Về Math Wallet

MathWallet is the Multichain Wallet for Web3 that enables token storage of 100+ chains including BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana, BSC, Cosmos etc, supports cross-chain token bridges and multi-chain dApp store. Our investors includes Fenbushi Capital, Alameda Research, Binance Labs, FundamentalLabs, Multicoin Capital, NGC Ventures, Amber Group, 6Eagle Capital.

Yas network is the sister chain of EOS. Eidos and Yas exchange in two directions. Users can send several Eidos to the contract yasminttoken, and the contract will return the corresponding number of Yas.

http://eidos.one/